KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilgilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim için önemli; bu sebeple kişisel verilerinizin korunması amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK" ya da “Kanun”) kapsamında şirketlerin uyması gereken usul ve esaslar ile hak ve özgürlükleriniz hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz. Bu bilgilendirme, Kanun’un 10. Maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Amaçları:


ALJ Finansman A.Ş. (“ALJ Finans”) bu site ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. ALJ Finansman A.Ş.’nin açık adresi Merkez Mahallesi Erenler Caddesi No: 18-20 Ofis:4 Çekmeköy 34782 İstanbul’dur ve vergi numarası Sarıgazi Vergi Dairesi 5620061783’tür. KVKK açısından Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.

ALJ Finans internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya ALJ Finans ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde ve ekindeki gizlilik politikasında yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, sizlerden alınan kişisel bilgiler Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik usulleri çerçevesinde kaydedilebilecek, saklanabilecek, Kanun kapsamında belirtilen şartlarda işlenebilecektir. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz Kanun’a uygun olmak kaydıyla çeşitli kanallar aracılığıyla (örn. KredimOl Mobil, Web uygulamaları ve ALF Finans internet sitesi üzerinden yapacağınız paylaşımlar, anlaşmalı satıcılarımız kanalıyla yapacağınız başvurular, çağrı merkezimiz aracılığıyla paylaşacağınız bilgiler, vb.) yazılı, sözlü ve elektronik ortamda temin edilebilir.
ALJ finans internet sitesini (www.aljfinans.com.tr) ziyaret ettiğinizde, aşağıdaki bilgiler otomatik olarak kayıt altına alınmakta ve bu veriler anonim istatistiksel trend ve demografik analizlerinde kullanılabilmektedir:
  • Client IP Adresi: Bağlantı isteği yapılan kullanıcı gerçek IP adresi,
  • User Agent Bilgisi: Bağlantı isteği yapılan internet tarayıcısı bilgisi (örn. Mozilla/5.0+ gibi)
  • İşletim Sistemi Versiyon Bilgisi: Bağlantı isteği yapılan bilgisayarın işletim sisteminin versiyon bilgisi (örn. Windows+NT+6.0)
  • İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz tarih ve saat bilgisi.

Şirketimizin tabi olduğu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve KVKK başta olmak üzere diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Şirketimizin tüm finansman işlemleri ve pazarlama faaliyetleri doğrultusunda Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerden faydalanabilmeniz ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla; faaliyet, amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileriniz (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, kredi bilgileri, ödeme bilgileri, cinsiyet, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası gibi bilgiler) tarafımızca işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı:


KVKK uyarınca, sizlerden alınan ve Şirketimizce çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, grup şirketlerimiz, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, anlaşmalı satıcılar, aracılık veya acentelik sıfatı ile faaliyetini yürüttüğümüz sigorta şirketleri, iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kredi Kayıt Kurumu, TBB Risk Merkezi, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer adli ve idari resmi kurumlar ile yasal sınırlamalar çerçevesinde yurt içinde paylaşabilecek ve aktarabilecektir.
Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Güvenlik ve Saklama:


Şirket’e sağladığınız kişisel verilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasına önem verilmektedir. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizin yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korunması için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri Şirket tarafından alınmaktadır.

Şirket’imiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, değişikliğe uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, vermiş olduğunuz kişisel bilgiler silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirket veri akışlarından çıkarılabilecektir.

KVKK Gereği Haklarınız:


Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler, KVKK kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren başvuru formu ile Şirketimizin Merkez Mah. Erenler Cad. No:18 - 20 Ofis: 4 Çekmeköy 34782 İstanbul adresinde bizzat başvurabilir,  başvurunuzu noter kanalıyla veya Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta adresine (aljfinans@hs02.kep.tr) KEP göndererek yapabilirsiniz.

Herhangi bir zamanda, tarafımızca işlenen verinize ait işleme haklarından vazgeçebilir ya da verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sorgulayabilirsiniz. 

KVKK anlamında kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz için, Şirketimiz ile çeşitli kanallardan (çalışanlarımız ile doğrudan, web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve/veya diğer iletişim kanalları ile) paylaştığınız bilgilerin, doğru ve güncel olması gerekmektedir; aksi halde yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen tarafınıza ait olacaktır.

ALJ Finans, kişisel verilerin korunmasına yönelik prensiplerin, güncel tutulması ve başta ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun hale getirilmesi için bu politikada düzenlenen hususları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. 

Bizimle İletişime Geçin:  
Bilgilendirme Metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, kisiselveri@aljfinans.com e-posta adresinden veya 0216 643 0 444 numaralı telefondan ALJ Finans Müşteri Hizmetleri ile temasa geçerek ulaşabilirsiniz.  

GİZLİLİK POLİTİKASI


1. ALJ Finans Web Sitesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesi ve akabinde size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılır. ALJ Finans Web Sitesinde paylaşmış olmanız halinde adınız ve soyadınız, T.C. Kimlik numaranız ve e-posta adresiniz gibi kişisel verileriniz sisteme kaydedilir ve ALJ Finansman A.Ş.’nin (“ALJ Finans”) gizlilik politikasına uygun olarak muhafaza edilir. Kişisel bilgileriniz ancak sizin tarafınızdan paylaşıldığı taktirde kayıt altına alınır. Kişisel bilgilerinizi paylaşmanız ve onay vermeniz halinde, bilgileriniz, Şirketimizin finansman işlemleri ve pazarlama faaliyetleri doğrultusunda müşteri yönetimi, başvuru değerlendirme ve pazarlama faaliyetleri gibi nedenlerle kullanılır. Ancak bilgilerinizin daha sonra pazarlama ve diğer faaliyetler nedeniyle kullanılmasını istememeniz halinde 0216 643 0 444 numaralı telefondan ALJ Finans Müşteri Hizmetleri ile temasa geçerek bilgilerinizi erişime kapatabilirsiniz.

2. ALJ Finans paylaşmış olduğunuz bilgilerin gizliliğinin korunması için azami özen ilkesi çerçevesinde gereken tüm önemleri almakta ve bu bilgileri, sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri ile saklamaktadır.

3. ALJ Finans,paylaşmış olduğunuz tüm bilgileri, ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak ve yukarıda belirtilen şartlarda işler, saklar veya paylaşır.ALJ Finans, işbirliği içinde olduğu kuruluşlarla bilgi paylaşması halinde, bu şirketlerin ALJ Finans’ın gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlamak için gerekli önlemleri alır.
 
4. ALJ Finans, tüm çalışanlarının da gizlilik politikasına uygun davranmaları ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermesini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır.  

5. Bu politikada yer verilen taahhütler ALJ Finans’ın web sitesi ve diğer kanalları aracılığıyla paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Bu sitede veya diğer kanallarda, başka web sitelerine link verilmesi halinde, link verilen web sitelerinin gizlilik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup ilgili web sitelerinin ziyaret edilmesi nedeniyle uğranabilecek zarardan ALJ Finans sorumlu değildir.

6. ALJ Finans, gizlilik politikasına yönelik prensiplerin, güncel tutulması ve başta ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun hale getirilmesi için bu politikada düzenlenen hususları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.  

Çerez (Cookie) Politikası


Çerez, herhangi bir İnternet sitesinin ziyaret edilmesi halinde web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile cihazınıza depolanan küçük veri dosyaları olup o web sitesinin bir sonraki ziyarette sizi tanımasını sağlar. 

ALJ Finans’ın web sitesinin ziyaret edilmesi halinde web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul etmiş sayılırsınız. Ancak bu çerezlerin cihazınıza depolanmaması için tarayıcınızın ayarları aracılığıyla çerez kullanımını engelleyebilirsiniz. 

ALJ Finans, çerezler sayesinde topladığı bilgileri Gizlilik Politikası çerçevesinde kullanır. 

ALJ Finans, çerez politikasına yönelik prensiplerin, güncel tutulması ve başta ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun hale getirilmesi için bu politikada düzenlenen hususları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.