KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ALJ Finansman A.Ş. (“ALJ Finans” veya “Şirketimiz”) olarak, kişisel verilerinizin korunması, bilgilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususlarına azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz.

Bu çerçevede, ALJ Finans olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya bunlardan faydalanmak üzere Şirketimiz ile temasa geçen kişiler, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız dahil olmak üzere, Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, en iyi şekilde ve azami özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un (“Kanun” veya “KVKK”) 10. maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile, sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu metinde yer alan başlıklardan herhangi biri konusunda daha detaylı bilgi edinmek istemeniz halinde, aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği ALJ Finans, KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimiz’in açık adresi Esentepe Mah. Bahar Sk. Özdilek River Plaza Vyndham Grand Blok No: 13 İç Kapı No:73 Şişli/ İstanbul'dur

Şirketimiz 421512 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup, internet sitesi www.aljfinans.com.tr’dir. Şirketimiz’in MERSİS numarası 0562006178300019 ’dur. 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ALJ Finans tarafından işlenen kişisel verileriniz ve işlenme amaçları, Şirketimiz ile olan ilişkiniz (örn. müşteri, çalışan, iş ortağı, vb.), faydalanmakta olduğunuz ürün ve hizmetler (örn. kredi kullanımı, sigorta satın alınması, çağrı merkezinin aranması, vb.) veya yürütülen ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Her bir işleme amacı ile ilgili olarak, ilgili süreç içerisinde verileriniz temin edilmeden önce Kanun’a uygun olarak gerekli ve detaylı aydınlatma yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz, tabi olduğumuz 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve KVKK başta olmak üzere, diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yalnızca bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:

a) Şirketimiz’in finansman ürün ve hizmetlerinden faydalanmak üzere başvurmanız halinde, başvurunuzun değerlendirilmesi kapsamında istihbarat çalışmaları, kredi geçmişinizin, kredi notunuzun değerlendirilmesi ve benzeri analiz ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi,

b) Şirketimiz’in kredi politikaları uyarınca kredi başvurunuzun onaylanması durumunda kredi sözleşmesinin kurulması ve ifası,

c) İkinci el araç alımına ilişkin kredi başvurularında, krediye konu aracın piyasa değerinin belirlenmesi amacıyla hasar sorgulaması yapılması,

d) Şirketimiz’in sigorta acentesi sıfatıyla sunduğu sigorta ürün ve hizmetlerinden faydalanmak üzere başvurmanız halinde, bu ürün ve hizmetlerin temin süreçlerinin yürütülmesi,

e) Yasal yükümlülüklerimiz kapsamında kimlik ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit işlemlerinin yürütülmesi,

f) Şirketimiz’den aldığınız kredi ve/veya sigorta ürün ve hizmetlerine yönelik ödeme, tahsilat ve gecikme yaşanması durumunda takip işlemlerinin yürütülmesi,

g) Kredi kullandırımı ve satış sonrası hizmetlerin sunulması,

h) Çağrı merkezimiz veya Şirketimiz’in diğer iletişim kanalları üzerinden bize ulaşmanız halinde, taleplerinizin, önerilerinizin ve şikâyetlerinizin alınması ve bunların karşılanması ve yanıtlanması için gerekli doğrulama, kayıt ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

i) Şirketimiz’in sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere ticari elektronik ileti izni vermiş olmanız halinde, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütülmesi, söz konusu hususlarda tercih ettiğiniz iletişim kanalları üzerinden iletişim kurulması,

j) Hizmet kalitemizi geliştirmek ve hizmet süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla çalışmalar yapılması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,

k) Şirketimiz’in sunduğu internet tabanlı hizmetler ile mobil uygulamalarımızı kullanmanız halinde, bu uygulamalarımızın sunduğu olanaklardan faydalanılabilmesi için gerekli verilerin temini ve işlenmesi,

l) Şirketimiz’i ziyaret etmeniz halinde ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması,

m) Şirketimiz’in ağ ve internet bağlantılarından faydalanmanız durumunda bu yetkilendirmelerin yapılması, bilgi güvenliğine yönelik politikaların işletilmesi ve başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmeleri ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarlar Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile öngörülenler olmak üzere yasal yükümlülüklerimizin hayata geçirilmesi,

n) Şirketimiz’in finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülebilmesi, kayıtların oluşturulması ve finansal raporların hazırlanması,

o) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin temini,

p) Tabi olduğumuz yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili resmi kurumlara yönelik bildirim, raporlama, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

q) Şirketimiz’in faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde kanunlara ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika, kural ve teamüllere uygun olarak yürütülmesi, bilgilerin zamanında elde edilebilirliğinin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla iç kontrol süreçlerinin ve iç / dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

r) İlgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz başta olmak üzere, mevzuatın öngördüğü kontrol ve uyum yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve gerektiğinde ilgili merciler ile paylaşılması (örn. şüpheli işlem bildirimleri)

s) Şirketimiz’in anlaşmalı satıcısı olmak istemeniz halinde, anlaşmalı satıcı sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli araştırmaların ve değerlendirmelerin yapılması, sözleşmenin oluşturulması ve ifası,

t) Genel satıcı sözleşmesi kapsamındaki süreçlerin yürütülebilmesi için sistem ve uygulamaların kurulması, kullanıcılarının tanımlanması, sistemsel yetkilerin oluşturulması ve yönetilmesi,

u) Genel satıcı sözleşmesi çerçevesindeki uygulamalar ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi,

v) Dış hizmet alımı ve/veya mal veya hizmet tedariki kapsamında gerekli işlemlerin yürütülmesi, tekliflerin alınması, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile ilgili temin, tedarik ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi,

w) Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

y) Şirketimiz’e çalışan veya stajyer olmak üzere başvurmanız halinde, başvurunuzun değerlendirilmesi için gerekli süreçlerin yürütülmesi, referans kontrollerinin yapılması, görüşme kayıtlarının oluşturulması,

z) Şirketimiz’in çalışanı veya stajyeri iseniz, iş sözleşmesinin kurulması ve ifası, özlük dosyasının ve ilgili yasal kayıtların oluşturulması, bordro ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz’in çalışanlarına yönelik sunduğu olanakların hayata geçirilmesi (örn. özel sağlık sigortası yapılması, vb.), çalışanlara verilebilecek araç ve gereçlere (eğer mevcut ise) ilişkin kayıt ve işlemlerin oluşturulması, kariyer ve performans yönetimi ve diğer her türlü insan kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi. aa) Şirketimiz’in çalışanı veya stajyeri iseniz, şirketimizin iş ve işlem yaptığı banka ve diğer finansal kuruluşların faaliyetlerinin rüşvet ve yolsuzluk, finansal dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yerel ve uluslararası mevzuata uygun yürütülebilmesi ve bu banka ve finansal kuruluşların politika ve prosedürlerine uyum yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

  1. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

    Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi gerekçesiyle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, İş Kanunu başta olmak üzere şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında toplanmaktadır.

Belirtilen hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Şirketimiz’i ziyaret ederek şahsen yaptığınız beyan ve paylaşımlar, iş ortaklarımız, anlaşmalı satıcılarımız, ALJpay Mobil ve ALJpay Web uygulamalarımız, anlaşmalı satıcılarımızda konumlandırılan Kiosk üniteleri, internet sitemiz, çerezler, online işlemler servisimiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz bilgi paylaşımları, başvurular ve/veya ziyaretler, e-posta, telefon, faks, sosyal medya hesapları üzerinden ve/veya çağrı merkezimiz ile yaptığınız iletişimler, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, TBB Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu ve benzeri istihbarat faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulabilen diğer kanallar, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, Şirketimiz’i ziyaret etmeniz durumunda ofisimizin kayıtlı adresinin yer aldığı binanın yönetiminden alınabilen yazılı, görüntülü veya elektronik kayıtlar ile sair iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmalarını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla, tabi olduğumuz 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve KVKK başta olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve gerekli her türlü teknik ve idari önlemler alınmak kaydıyla, aşağıda belirtilen kategoriler kapsamında yine aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

a) Müşterilerimize, Aday Müşterilerimize ve Kefillere İlişkin Verilerin Aktarılması

Müşterilerimize ve aday müşterilerimize ilişkin veriler işleme amacıyla sınırlı olarak aşağıda belirtilen kurumlar ile paylaşılabilmektedir:

Kredi sözleşmesinin kurulması ve ifası kapsamında anlaşmalı satıcılarımız, Sigorta ürün ve hizmetlerinin temini, ödeme ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi kapsamında acentesi olduğumuz sigorta şirketleri, Kredi değerlendirme, istihbarat ve kimlik/adres teyidi süreçleri kapsamında Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, T.C. İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVI),

Taşıt rehni sorgulama ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB), İkinci el araç alımına ilişkin kredi başvurularında, krediye konu aracın piyasa değerinin belirlenmesi amacıyla TRAMER ve bu verileri sunan aracı kurumlar, Kullandığınız kredi ve sigorta ürün ve hizmetlerine yönelik ödeme, gecikme ve benzeri hatırlatmaların iletilebilmesi için SMS, e-posta veya mobil cihazlara her türlü elektronik ileti gönderimi hizmeti sunan iş ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar, Şirketimiz’in sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere izin vermiş olmanız halinde, bunlara ilişkin sizi bilgilendirebilmek amacıyla SMS, e-posta ve mobil cihazlara her türlü elektronik ileti gönderimi hizmeti sunan iş ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar,

İş birliği yaptığımız Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama A.Ş., anlaşmalı satıcılarımız, sigorta şirketleri ve iş ortaklarımızla ortak kampanyalar sunmamıza ve bu kapsamda iş ortaklarımız ile verilerinizin paylaşımına izin vermeniz halinde bu kurum ve kuruluşlar, Kullandığınız ürün ve hizmetler kapsamında tercih etmeniz halinde bağış yapılan vakıf ve dernekler, Yasal bildirim ve raporlama yükümlülüklerimiz çerçevesinde T.C. Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili sair resmi kurum ve kuruluşlar,

Şirketimiz’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar, denetçiler, Adli/idari soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar, Yasal takibe alınan kredilere ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizin doğru ifası amacıyla anlaşmalı hukuk büroları, varlık yönetimi şirketleri ve icra müdürlükleri,

Piyasa araştırması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Kanun kapsamında gerekli izinlerin olması durumunda araştırma ve anket şirketleri, Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, Şirketimiz’ce kullanılan yazılım ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz,

Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB), Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlar.

b) Çalışanlarımıza ve Aday Çalışanlarımıza İlişkin Verilerin Aktarılması

Çalışanlarımıza ve aday çalışanlarımıza ilişkin veriler işleme amacıyla sınırlı olarak aşağıda belirtilen kurumlar ile paylaşılabilmektedir: Çalışanların maaş, ücret, izin ve benzeri bilgilerini içeren bordro oluşturma süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla bu hizmeti sunan anlaşmalı hizmet tedarikçisi, Maaş ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi ve diğer olanakların sağlanabilmesi amacıyla anlaşmalı banka, Çalışanlara yönelik yan hakların ve menfaatlerin çalışanlara sunulabilmesi amacıyla ilgili iş ortaklarımız, Personel servisi hizmetinden faydalanmak isteyen çalışanların bu hizmetten faydalanabilmeleri ve servis planlaması yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı hizmet sağlayıcısı, Şirket aracı sağlanan personel için gerekli kayıtların oluşturulabilmesi amacıyla ilgili araç kiralama şirketi, Ofis alanına ve yetkili olduğu olanlara gerekli erişim yetkilerinin sağlanması ve güvenlik hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ofisimizin kayıtlı adresinin yer aldığı binanın yönetimi ve yetkilendirilmiş güvenlik birimleri, Çalışanların talep etmeleri ve rıza vermeleri durumunda, Şirketin insan kaynakları politikaları kapsamında sunabileceği özel sağlık sigortası, hayat sigortası ve benzeri imkanlardan faydalanılabilmesi veya yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde çalışanlara yönelik zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi uygulamasının yürütülebilmesi için anlaşmalı sigorta şirketleri, Yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde çalışanlara iş yeri hekimi hizmeti sunulabilmesi için anlaşmalı iş yeri hekimi, Şirketin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi ve/veya yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla yetkili kurum, kuruluş ve hizmet sağlayıcıların sunduğu çevrim içi portal, sunucu, uygulama ve benzeri alanlara erişim sağlanabilmesi için bu kurum ve kuruluşlar, Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik harici eğitimler sunulması, konferans ve seminerlerden faydalanılması durumunda bu hizmetleri veren kişi, kurum ve kuruluşlar, Görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürütecekleri ticari faaliyetler kapsamında yetkili olduklarının duyurulması amacıyla anlaşmalı satıcılarımız ve iş ortaklarımız, Şirketimiz’in düzenleyebileceği her türlü etkinlik ve organizasyonlarda, bu organizasyonlara katılmayı tercih etmeniz halinde, gerekli seyahat ve konaklama hizmetlerinin organize edilebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar, Yasal bildirim ve raporlama yükümlülüklerimiz çerçevesinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve sair yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Şirketimiz’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar, denetçiler Adli/idari soruşturmalar, ihtilaflar veya hukuken gerekli olan diğer durumlar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar. Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, şirket içi atama, terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası, bordro, maaş ödemesi ve ücret yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, çalışanlara yönelik yan hakların ve menfaatlerin planlanması ve icrası kapsamında yurt dışında bulunan Abdul Latif Jameel International DMCC

Şirketimizin iş ve işlem yaptığı banka ve diğer finansal kuruluşların faaliyetlerinin rüşvet ve yolsuzluk, finansal dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yerel ve uluslararası mevzuata uygun yürütülebilmesi ve bu banka ve finansal kuruluşların politika ve prosedürlerine uyum yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için yurt içi ve yurt dışındaki ilgili banka ve diğer finansal kuruluşlar.

c) Anlaşmalı Satıcılarımıza ve Tedarikçilerimize İlişkin Verilerin Aktarılması

Tedarikçilerimize ilişkin veriler işleme amacıyla sınırlı olarak aşağıda belirtilen kurumlar ile paylaşılabilmektedir: Ticari faaliyetler kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla anlaşmalı bankalar, Yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) ve yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili sair resmi kurum ve kuruluşlar, Şirketimiz’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar, Adli/idari soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar, Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz, Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB), Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlar. İzin vermeniz durumunda krediye konu aracınıza ait trafik cezası, araç muayene tarihi ve geçiş ihlallerinin tarafınıza iletilmesi için anlaşmalı kuruluşlar.

d) Ziyaretçilerimiz ve Diğer Kişiler

Şirketimiz’i bizzat ziyaret eden veya internet sitemizi ve uygulamalarımızı kullanan kişilere ilişkin veriler işleme amacıyla sınırlı olarak aşağıda belirtilen kurumlar ile paylaşılabilmektedir:

Bina giriş çıkış işlemleri, gerekli erişim yetkilerinin sağlanması ve güvenlik hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kiracısı olduğumuz binanın yönetimi ve yetkilendirilmiş güvenlik birimleri, İnternet sitemizi veya mobil uygulamalarımızı kullanmanız durumunda, bu alanların işletilmesinden sorumlu olan kurumlar, Yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde bu bilgileri sunmamız gereken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Şirketimiz’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar, Adli soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar. İnternet sitemize ilişkin çerez politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi www.aljfinans.com.tr internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “Esentepe Mah. Bahar Sk. Özdilek River Plaza Vyndham Grand Blok No: 13 İç Kapı No:73 Şişli/ İstanbul” adresinde Şirketimiz’e bizzat başvurabilirsiniz,

Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimiz’e iletebilirsiniz, Başvuru formunu Şirketimiz’in aljfinans@hs02.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine gönderebilirsiniz, Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimiz’in kisiselveri@aljfinans.com e-posta adresine iletebilirsiniz, Başvuru formunuzu Şirketimiz’e daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden kisiselveri@aljfinans.com e-posta adresine iletebilirsiniz, veya Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

ALJ Finans’tan kredi kullanmak üzere başvurmanız, kredi kullanmanız veya bir krediye kefil olmanız durumunda, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda daha detaylı ve güncel bilgi için aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.